Potřebujete poradit?

Petr Skoč

Petr Skoč Poptávky

M.: 734 102- 652
E.: info@etend.cz
Po–Pá: 7:00-16:00

Kontaktní formulář

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ETEND, s.r.o., se sídlem: Purkyňova 99, Brno, 612 00

IČ: 29295190

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně̌, oddíl C, vložka 71894

Kontaktní údaje: Tel.: +420 533 424 434, E-mail: info@etend.cz

(dále jen „Prodávající”)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Uvedené obchodní podmínky podrobně̌ upravují právní vztahy mezi Prodávajícím a zákazníkem (dále též „kupující“) při prodeji zboží a služeb prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.etend.cz (dále též „elektronická objednávka“).

1.2. Elektronická objednávka je určena výhradně̌ pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Pokud zde nejsou některé vztahy Prodávajícího a kupujícího výslovně̌ definovány, řídí se českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

2. Předmět smlouvy

2.1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží uvedené v objednávce zadané prostřednictvím objednávkového formuláře elektronické objednávky. Kupující se zavazuje zaplatit za dodání zboží dohodnutou cenu, a to vše za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.

3. Objednání zboží a uzavření smlouvy

3.1. Pro platné zadání elektronické objednávky je nutné vyplnění veškerých předepsaných údajů̊ a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

3.2. Před konečným a závazným potvrzením objednávky má kupující možnost celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat a opravit. Před provedením objednávky má kupující možnost seznámit se s tím, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

3.3. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, jejím potvrzením bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Odeslání je závazné. Při potvrzení objednávky kupující potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a výši ceny za objednané zboží včetně̌ případných expedičních a dopravních nákladů platných v době̌ učinění a odeslání objednávky.

3.4. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce Prodávající zasílá e-mail s potvrzením, že objednávku obdržel; tento e-mail Prodávající zašle co nejdříve po doručení objednávky.

3.5. Jakmile kupující obdrží od Prodávajícího e-mail s potvrzením o doručení objednávky, je nabídka Prodávajícímu k objednanému zboží včetně̌ ceny závazná až do doby dodání zboží kupujícímu, nejdéle však po dobu 30 dnů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky ze strany Prodávajícího zaslanou kupujícímu e-mailem. Prodávající je povinen tuto akceptaci odeslat kupujícímu bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky a jejím posouzení. Od akceptace objednávky vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím

vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně̌, podmínit účinnost akceptace objednávky tím, že požádá kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemné̌ nebo telefonicky. K objednávce se nepřihlíží v případě̌, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Na tuto skutečnost bude kupující v e-mailu s akceptací jeho objednávky Prodávajícím upozorněn.

3.7. Prodávající si také vyhrazuje právo neakceptování objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží v elektronické objednávce.

3.8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě̌ po dobu 5 let a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně̌ popsán.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cena zboží je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je uvedena v elektronické objednávce jako cena konečná, bez DPH. Náklady na dopravu, jejichž výše je uvedena v elektronické objednávce v popisu možných způsobů dodání a může se dle zvolené formy dodání lišit, jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně nákladů na dopravu.

4.2. Platba za zboží a náklady na dopravu se uskutečňuje dobírkou prostřednictvím sjednaného dopravce nebo převodem z účtu při platbě̌ předem.

4.3. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy Prodávajícím kupujícímu slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupující může zboží převzít až po jeho úplném uhrazení.

4.4. V případě, kdy kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

5. Dodání zboží

5.1. Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v místě uvedeném v objednávce.

5.2. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku 3. těchto obchodních podmínek, tj. po akceptaci objednávky ze strany Prodávajícího. V případě, že kupující zvolil

5.3. variantu úhrady převodem na účet předem, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.4. Není-li v elektronické objednávce pro dané zboží uvedena jiná lhůta, činí lhůta

5.5. k dodání 5 pracovních dní. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude o tomto Prodávající kupujícího neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.

5.6. Převzetí zboží potvrzuje kupující svým podpisem na průvodním dokladu nebo dodacím listu. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv zjištěných závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V

případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňuje všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu po převzetí s odbornou péčí zkontrolovat a podat Prodávajícímu zprávu o případných zjištěných vadách zprávu bezodkladně poté, co vady zjistil, jinak nemůže být právo z vady, která mohla být takto zjištěna, přiznáno.

5.7. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží není důvodem pro zrušení smlouvy; kupující je povinen uhradit sjednanou kupní cenu i náklady na dopravu zboží. Prodávající je dále oprávněn požadovat po kupujícím také úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s pokusem opakovaného dodání zboží kupujícímu a nákladů na případné uskladnění nepřevzatého zboží.

6. Odpovědnost za vady, záruční doba

6.1. Není-li v elektronické objednávce či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, činí záruční doba 24 měsíců.

6.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, kdy je zboží v záruční opravě.

6.3. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů.

6.4. Nároky z vad zboží lze uplatnit v sídle Prodávajícího, a to pouze písemně. Kupující je při reklamaci povinen pravdivě, úplně a srozumitelně popsat reklamovanou vadu, doložit záruční list, doklad o dodání a poskytnout kontaktní údaje pro účely komunikace o vyřízení reklamace.

7 Zpracování osobních údajů

7/1 V případě, že kupující je fyzickou osobou, jsou Prodávajícím zpracovávány jeho osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018, a to v pozici správce.

7/2 Bez ohledu na to, zdali je kupující fyzickou či právnickou osobou, mohou být Prodávajícím též zpracovávány osobní údaje zaměstnanců kupujícího ve smyslu GDPR, účinném od 25. 5. 2018, a to v pozici správce. Prodávající v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které kupující poskytnul při uzavírání smlouvy, respektive při vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy, a tedy poskytnutí smluvených služeb.

7/3 Prodávající dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání svých služeb kupujícím na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s poskytováním svých služeb.

7/4 Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem Prodávajícího. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb ze strany Prodávajícího.

7/5 Prodávající nepředá osobní údaje kupujícího žádným dalším příjemcům.

7/6 Kupující má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo:

  • žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
  • požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
  • požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
  • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách elektronické objednávky www.etend.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

8.2. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v elektronické objednávce v den jejího odeslání. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující Prodávajícímu, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 18.6.2018.