Obchodní podmínky

společnosti ETEND, s.r.o.,

se sídlem: Cejl 37/62, Brno, 602 00
IČ: 29295190 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71894,

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 533 424 434
E-mail: info@etend.cz

(dále jen "Prodávající")

1. Úvodní ustanovení

1.1
Uvedené obchodní podmínky podrobně upravují právní vztahy mezi Prodávajícím a zákazníkem (dále též „kupující“) při prodeji zboží a služeb prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.etend.cz (dále též „elektronická objednávka“).
1.2
Elektronická objednávka je určena výhradně pro kupujícím, kteří jsou podnikateli a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností, nebo kteří jsou veřejnoprávními subjekty (stát, samosprávná územní jednotka, státní a jiné veřejné organizace) a objednávku činí v souvislosti se zabezpečováním či uspokojováním veřejných potřeb. Tato elektronická objednávka není určena pro spotřebitele ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.3
Pokud zde nejsou některé vztahy Prodávajícího a kupujícího výslovně definovány, řídí se českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Předmět smlouvy

2.1
Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží uvedené v objednávce zadané prostřednictvím objednávkového formuláře elektronické objednávky. Kupující se zavazuje zaplatit za dodání zboží dohodnutou cenu, a to vše za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami. 

3. Objednání zboží a uzavření smlouvy

3.1
Pro platné zadání elektronické objednávky je nutné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
3.2
Před konečným a závazným potvrzením objednávky má kupující možnost celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat a opravit. Před provedením objednávky má kupující možnost seznámit se s tím, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
3.3
Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, jejím potvrzením bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Odeslání je závazné. Při potvrzení objednávky kupující potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.
3.4
Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce Prodávající zasílá e-mail s akceptací objednávky.
3.5
Jakmile kupující obdrží od Prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka Prodávajícímu k objednanému zboží včetně ceny závazná až do doby dodání zboží kupujícímu. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího emailu ze strany Prodávajícího kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
3.6
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Na tuto skutečnost bude kupující v emailu potvrzujícím přijetí jeho objednávky Prodávajícím upozorněn.
3.7
Prodávající si také vyhrazuje právo nepotvrzení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží v elektronické objednávce.
3.8
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

4.Cena zboží a platební podmínky

4.1
Cena zboží je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je uvedena v elektronické objednávce jako cena konečná, bez DPH. Náklady na dopravu, jejichž výše je uvedena v elektronické objednávce v popisu možných způsobů dodání a může se dle zvolené formy dodání lišit, jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně nákladů na dopravu.
4.2
Platba za zboží a náklady na dopravu se uskutečňuje dobírkou prostřednictvím sjednaného dopravce nebo převodem z účtu při platbě předem.
4.3
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy Prodávajícím kupujícímu slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupující může zboží převzít až po jeho úplném uhrazení.
4.4
V případě, kdy kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

5. Dodání zboží

5.1
Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v místě uvedeném v objednávce.
5.2
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku 3. těchto obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího. V případě, že kupující zvolil variantu úhrady převodem na účet předem, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
5.3
Není-li v elektronické objednávce pro dané zboží uvedena jiná lhůta, činí lhůta k dodání 5 pracovních dní. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude o tomto Prodávající kupujícího neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.
5.4
Převzetí zboží potvrzuje kupující svým podpisem na průvodním dokladu nebo dodacím listu. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv zjištěných závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňuje všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu po převzetí s odbornou péčí zkontrolovat a podat Prodávajícímu zprávu o případných zjištěných vadách zprávu bezodkladně poté, co vady zjistil, jinak nemůže být právo z vady, která mohla být takto zjištěna, přiznáno.
5.5
Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží není důvodem pro zrušení smlouvy; kupující je povinen uhradit sjednanou kupní cenu i náklady na dopravu zboží. Prodávající je dále oprávněn požadovat po kupujícím také úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s pokusem opakovaného dodání zboží kupujícímu a nákladů na případné uskladnění nepřevzatého zboží.

6. Odpovědnost za vady, záruční doba

6.1
Není-li v elektronické objednávce či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, činí záruční doba 24 měsíců.
6.2
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, kdy je zboží v záruční opravě.
6.3
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů.
6.4
Nároky z vad zboží lze uplatnit v sídle Prodávajícího, a to pouze písemně. Kupující je při reklamaci povinen pravdivě, úplně a srozumitelně popsat reklamovanou vadu, doložit záruční list, doklad o dodání a poskytnout kontaktní údaje pro účely komunikace o vyřízení reklamace.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

7.1
Kupující uzavřením smlouvy a akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje souhlas s tím, aby Prodávající zpracovával osobní údaje kupujícího, které kupující uvedl při zadání objednávky v elektronické objednávce. Účelem tohoto zpracování je uzavření a plnění smlouvy a dále nabízení obchodu a služeb, ochrana práv a právem chráněných zájmů Prodávajícího. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán; odvolání se však netýká údajů v rozsahu, v jakém je Prodávající oprávněn tyto údaje zpracovávat i bez udělení souhlasu.
7.2
Prodávající se zavazuje dodržovat při nakládání s osobními údaji veškeré povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.3
Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající tímto informuje kupujícího a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že kupující má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese Prodávajícího. Nezjedná-li Prodávající na výzvu kupujícího nápravu sám,má kupující právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách elektronické objednávky www.etend.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
8.2
Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v elektronické objednávce v den jejího odeslání. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující Prodávajícímu, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.